image 1

Zakon o jahtama

ZAKON O JAHTAMA

I. OPŠTE ODREDBE

Predmet Zakona

Clan 1

Ovim zakonom ureduje se: državna pripadnost, identifikacija i upis jahti u registar jahti,

nacin uplovljenja, boravka i isplovljenja jahti, kao i prava i obaveze pri iznajmljivanju jahti.

Znacenje pojedinih izraza

Clan 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedece znacenje:

- jahta je plovni objekat namijenjen za razonodu, sport i rekreaciju, dužine vece od 7

metara, a koja nije angažovana u medunarodnoj trgovini;

- strana jahta je jahta koja ima stranu državnu pripadnost;

- Registar- knjiga i elektronski zapis evidencije jahti u koju se upisuju podaci o njihovom

identitetu, karakteristikama, vlasnicima i založnim pravima;

- Sertifikat o registraciji je potvrda sa kojom se dokazuje da je jahta upisana u Registar i

da je sposobna za plovidbu;

- surveyor je ovlašceni službenik odnosno lice koje ovlasti Uprava pomorske sigurnosti (u

daljem tekstu: organ uprave) na osnovu profesionalnih kvalifikacija i prakticnog iskustva za

pregled utvrdivanja sposobnosti za plovidbu jahte;

- IMO (International Maritime Organization) je Medunarodna pomorska organizacija;

- IMO broj je medunarodni identifikacioni broj koji mora imati svaka jahta koja prevozi više

od 12 putnika i ima više od 100 bruto tona;

- MMSI broj (Maritime Mobile Service Identity) je Medunarodni pomorski radiokomunikacioni

identifikacioni broj;

- GMDSS (Global Maritime Distres Safety Sistem) je Globalni pomorski sistem opasnosti i

sigurnosti;

- SOLAS (The International Convention for the Safety of Life at Sea) je Medunarodna

konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru;

- MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) je

Medunarodna konvencija o sprecavanju zagadivanja životne sredine s brodova;

- STCW (The International Convention on Standards of Training, Certification and

Watchkeeping for Seafarers) je Medunarodna konvencija o standardima za obuku, sticanje

zvanja i držanje straže pomoraca;

- bareboat charter je Ugovor o najmu ili podnajmu jahte izmedu vlasnika i unajmitelja na

ograniceno vrijeme trajanja, na osnovu kojeg unajmitelj stice pravo nad punom kontrolom i

posjedovanjem jahte, ukljucujici i pravo da imenuje zaspovjednika i posadu za vrijeme trajanja

najma, ali iskljucujuci pravo da proda ili založi jahtu;

2

- pilotaža je davanje strucnih savjeta zapovjedniku jahte od strane strucnog lica (pilota) u

pogledu vodenja jahte radi sigurne plovidbe na plovnim putevima, lukama i marinama;

- vinjeta je oznaka kojom se dokazuje prijava dolaska i ispunjavanje uslova za plovidbu

strane jahte u teritorijalnom moru, unutrašnjim morskim vodama, rijekama i jezerima Republike;

- maksimalno dozvoljen broj lica je ukupan dozvoljeni broj putnika i clanova posade

upisan u dokument o registraciji.

II. REGISTAR JAHTI

Državna pripadnost i zastava

Clan 3

Državnu pripadnost Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika) jahta stice upisom

u Registar Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Registar).

Naziv Registra na engleskom jeziku je Montenegro Yacht Register.

Jahta koja je stekla državnu pripadnost Republike koja se nalazi van teritorijalnog mora,

unutrašnjih morskih voda, rijeka i jezera Republike, pod suverenitetom je Republike.

Zastava Republike je znak državne pripadnosti jahte.

Jahta koja je stekla državnu pripadnost Republike ima pravo i dužnost da vije zastavu

Republike.

Velicina i nacin vijanja zastave

Clan 4

Zastava Republike koja se vije na jahti ima odnos širine prema dužini 1 : 1,5.

Na motornoj jahti zastava se istice na krmenom koplju.

Na jahti sa jedrima zastava se istice na krmenom jarbolu, a ako jahta ima samo jedan

jarbol, zastava se istice na njemu.

Zastava treba da je podignuta tako da njen gornji rub dostiže do vrha krmenog koplja,

odnosno jarbola.

Ako se zastava vije na krmenom koplju, odnosno na jarbolu, na njima se ne smije isticati

drugi znak ili zastava.

Ime i oznaka

Clan 5

Jahte upisane u Registar moraju imati ime i oznaku u skladu sa zakonom.

U Registar se ne smiju upisati dvije jahte sa istim imenom, a oznaku jahte cine

medunarodna oznaka Republike i broj koji oznacava redni broj pod kojim je jahta upisana u

Registar.

Ime jahte mora biti jasno ispisano na nacin kojim se ne ometa vidljivost oznake.

Oznaka jahte mora biti ispisana na obje strane pramcanog dijela jahte ili, ako je to

prikladnije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrada.

Velicina slova i brojeva sa kojima su ispisani ime i oznaka na jahti mora iznositi najmanje

200 milimetara.

Rješenje o odredivanju imena i oznake jahte donosi organ uprave u skladu sa zakonom.

3

Medunarodne oznake

Clan 6

Jahta upisana u Registar koja prevozi više od 12 putnika i ima više od 100 bruto tona

mora imati IMO broj koji se ne mijenja promjenom vlasništva ili registra.

Jahta upisana u Registar koja ima radio telefonski i/ili GMDSS uredaj mora da ima pozivni

znak i/ili MMSI broj u skladu sa propisima o medunarodnom radio-saobracaju.

Organ uprave donosi rješenje o odredivanju IMO broja, pozivnog znaka i MMSI broja

jahte.

Nadležni organ za Registar

Clan 7

Postupak upisa, vodenja i brisanja Registra obavlja organ uprave.

Prava i obaveze upisa

Clan 8

U Registar se može upisati jahta koja nije upisana u drugi registar, pod uslovima

propisanim ovim zakonom i posebnim propisima.

Jahta u vlasništvu domacih privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika ili fizickih lica

mora se upisati u Registar, a jahta u vlasništvu stranih pravnih ili fizickih lica može se upisati u

Registar.

U Registar se može upisati jahta za koju je zakljucen bareboat charter na ime unajmitelja

za period trajanja bareboat chartera.

Za upis jahte u Registar iz stava 3 ovog clana potrebno je, osim dokumenata iz clana 13

ovog zakona, dostaviti i origanalna dokumenta:

1) bareboat charter;

2) saglasnost vlasnika za upis u Registar.

Prava i obaveze vlasnika jahte koja je upisana u smislu stava 3 ovog clana iz nacionalnih i

medunarodnih propisa prenose se na unajmitelja jahte.

Na jahtu iz stava 3 ovog clana ne primjenjuju se odredbe clana 14 ovog zakona.

Upis vlasništva

Clan 9

Jahta se može upisati na ime vlasnika, na ime jednog od suvlasnika ili na sve suvlasnike u

skladu sa clanom 13, a na unajmitelja u skladu sa clanom 8 st. 3 i 4 ovog zakona.

Založno pravo

Clan 10

Ugovorni založni povjerioci mogu za jahtu koja je upisana u Registar, sa ugovornim

založnim dužnicima, ugovorom utvrditi osnovna nacela instituta založnog prava, tim se pravima

koristiti i ta prava upisati u Registar.

4

Sadržaj Registra

Clan 11

Registar za upis jahti sastoji se iz glavne knjige i zbirke isprava.

Glavna knjiga sastoji se od uložaka. Jahta se upisuje u poseban uložak glavne knjige.

U uložak glavne knjige upisuju se:

1) podaci o identitetu, namjeni korišcenja i osnovne karakteristike jahte;

2) podaci o vlasniku, suvlasniku, odnosno suvlasnicima i to: za pravna lica naziv i adresa

sjedišta, a za fizicka lica ime, prezime i adresa prebivališta;

3) stvarna prava kojima je jahta ili dio jahte opterecen, kao i prava stecena na tim pravima,

prava iz bareboat chartera, pravo prece kupovine, kao i druga ogranicenja raspolaganja jahtom.

Vodenje Registra i izdavanje potvrda

Clan 12

Registar je javna knjiga i elektronski zapis, a nacin vodenja propisuje ministarstvo

nadležno za poslove pomorstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Organ uprave dužan je ovlašcenom službenom licu ili licu koje je ovlašceno od vlasnika,

suvlasnika ili unajmitelja, koje to zahtijeva da izda potvrdu o stanju upisa u Registar, kao i prepis

isprava koje se cuvaju u zbirci isprava ako Registar upucuje na njih.

Upis u Registar

Clan 13

Za upis jahte u Registar dostavljaju se sljedeca dokumenta:

1) prijava za upis u Registar sa predlogom imena jahte;

2) ovjerena kopija identifikacionog dokumenta fizickog lica ili dokumenat o registraciji

pravnog lica koji je vlasnik;

3) dokaz o vlasništvu, izjava o namjeni korišcenja jahte i punomocje kada zahtjev za upis

u Registar ne podnosi licno vlasnik, suvlasnik ili unamitelj;

4) potvrda o regulisanom obaveznom osiguranju na iznos od najmanje 800.000 eura;

5) zahtjev za izdavanje radio dozvole;

6) rješenje o brisanju iz prethodnog registra ili u slucaju prve registracije, ertifikat o gradnji;

7) ovjerena kopija kupoprodajnog ugovora ili u slucaju prve registracije dokumenat

graditelja sa upisanim imenom kupca;

8) serifikat o baždarenju ili o gradnji u kojem su naznacane tehnicke karakteristike,

ukljucujici i podatke o baždarenju.

Ako je jahta bila upisana u drugi registar, organ uprave ce cijeniti potrebu za pregledom

kao uslov za upis u Registar, na osnovu prethodne registracije i podrucja u kojem je jahta plovila.

Za prvu registraciju jahte pregled jahte je uslov za upis u Registar, osim ako je ona

gradena po Direktivi Evropske Unije EU/94/25/EC, Koda federalnih propisa 33 Sjedinjenih

Americkih Država, Djelovi 181 i 183 ili Kodova MGN 280 (M) i MSN 1792 (M) Pomorske agencije

i Obalne straže Ujedinjenog Kraljevstva.

Ukoliko se utvrdi potreba za pregledom iz st. 2 i 3 ovog clana, organ uprave ce o trošku

vlasnika jahte odrediti surveyora koji ce izvršiti pregled i dostaviti izvještaj.

Organ uprave ce u roku od cetiri dana od dana prijema dokumenata iz st.1 i 4 ovog clana,

izdati Sertifikat o registraciji (u daljem tekstu: Sertifikat).

Sertifikat se za jahte za licnu upotrebu, koje su manje od 24 m i prevoze najviše do 12

putnika, izdaje na period od tri godine, a za sve ostale jahte na period od jedne godine.

Obrazac za upis u Registar, izjavu o vlasništvu i namjeni korišcenja jahte, zahtjev za

izdavanje radio dozvole i Sertifikat propisuje Ministarstvo.

5

Privremeni upis

Clan 14

Jahta se na osnovu kopije dokumenata može privremeno upisati u Registar do tri

mjeseca, u kom roku je podnosilac zahtjeva obavezan dostaviti original dokumentaciju za upis u

Registar.

Za upis jahte iz stava 1 ovog clana potrebno je dostaviti kopije dokumenata iz clana 13

stava 1 tac. 1 do 5 ovog zakona.

Organ uprave ce, u roku ne dužem od tri dana od dana prijema dokumenata iz stava 2

ovog clana, izdati Privremeni sertifikat o registraciji.

Obrazac Privremenog sertifikata o registraciji propisuje Ministarstvo.

Kategorije podrucja plovidbe

Clan 15

Jahti se u odnosu na podrucje plovidbe, izdavanjem Sertifikata i Privremenog sertifikata o

registraciji, odreduje jedna od sljedecih kategorija:

1) A - plovidba bez ogranicenja;

2) B - plovidba do 200 nautickih milja od luke zaklona;

3) C1 - plovidba do 60 nautickih milja od luke zaklona i 25 nautickih milja od obale;

4) C2 - plovidba do 20 nautickih milja od luke zaklona i 6 nautickih milja od obale;

5) C3 – plovidba, za vrijeme dnevne svjetlosti i u povoljnim vremenskim uslovima, do 20

nautickih milja od luke zaklona i 6 nautickih milja od obale.

Periodicni pregled

Clan 16

Jahta dužine od sedam do 24 metra, koja ne može prevoziti više od 12 putnika, mora biti

pregledana najmanje jedan put u tri godine.

Izuzetno od stava 1 ovog clana, ostale jahte moraju se pregledati najmanje jednom

godišnje.

Obaveza kod oštecenja

Clan 17

Ako je na jahti nastalo oštecenje koje može da utice na valjanost Sertifikata, zapovjednik

ili voditelj jahte upisane u Registar dužan je da o tome odmah obavijesti organ uprave koji ce

preduzeti odgovarajuce mjere u cilju dalje valjanosti Sertifikata.

Brisanje jahte iz Registra

Clan 18

Jahta se briše iz Registra rješenjem organa uprave ispunjavanjem jedanog od sljedecih

uslova:

1) na zahtijev vlasnika;

2) ako je jahta propala ili se pretpostavlja da je propala;

3) ako se jahta trajno povuce iz upotrebe;

4) ako se jahta upiše u drugi registar;

5) ako jahta više ne ispunjava uslove o upisu u Registar po ovom zakonu;

6) ako se izvrši prepravka ili dogradnja na jahti bez prethodne pisane saglasnosti organa

uprave;

7) ako protekne više od 30 dana od dana isticanja važnosti Sertifikata.

6

Naknade za upis, obnavljanje i brisanje registracije

Clan 19

Naknade za upis, obnavljanje i brisanje registracije iz Registra iznose za:

1) upis i obnavljanje Svjedodžbe o registraciji:

- 350,00 eura, za jahtu dužine od 7 do 12 metara;

- 500,00 eura, za jahtu dužine od 12 do 17 metara;

- 800,00 eura, za jahtu dužine od 17 do 24 metra;

- 1.200,00 eura, za jahtu dužine preko 24 metra.

2) brisanje jahte iz Registra 150 eura.

Naknade iz stava 1 ovog clana prihod su budžeta Republike.

III. BORAVAK JAHTI U VODAMA REPUBLIKE

Uplovljenje strane jahte

Clan 20

Zapovjednik, odnosno voditelj strane jahte koja uplovljava u vode Republike dužan je

najkracim putem uploviti u odredišnu luku otvorenu za medunarodni saobracaj radi obavljanja

granicne kontrole, dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika od strane lucke kapetanije ili

lucke ispostave (u daljem tekstu: Kapetanija ili Ispostava).

Zapovijednik, odnosno voditelj strane jahte, koja uplovljava u vode Republike može, prije

uplovljavanja u odredišnu luku, poštom, putem faksa ili elektronskom poštom dostaviti Kapetaniji

ili Ispostavi kopije dokumenata radi obavljanja granicne kontrole, dobijanja vinjete i ovjere popisa

posade i putnika.

Vinjetom se za stranu jahtu dokazuje:

1) prijava dolaska;

2) registracija i sposobnost za plovidbu;

3) da je lice koje zapovijeda jahtom i clanovi posade sposobni da upravljaju jahtom u

skladu sa nacionalnim propisima države ciju zastavu vije, a koji nijesu u suprotnosti sa STCW

Konvencijom, odnosno s propisima Republike;

4) da je osigurana od odgovornosti za štetu pricinjenu trecim licima;

5) vlasništvo ili punomoc za korišcenje;

6) da je placana naknada za objekte bezbjednosti plovidbe i administrativne takse.

Kapetanija ili Ispostava ce, u slucaju da nijesu priloženi svi dokazi iz stava 3 ovog clana za

dobijanje vinjete, naložiti zapovijedniku, odnosno voditelju strane jahte da u odredenom roku

dostavi potrebne dokaze, a u tom roku ce jahta ostati u odredišnu luku.

Za životinje na jahti potrebno je dostaviti veterinarski serifikat izdat od nadležne institucije

države pripadnosti vlasnika životinje.

Obrazce za popis posade i putnika i vinjetu propisuje Ministarstvo.

7

Plovila koja pripadaju stranoj jahti

Clan 21

Sposobnost za plovidbu jahte potvrdena vinjetom obuhvata i pomocna plovila koja se

nalaze na jahti, a upisana su u serifikat o registraciji kao pripadajuca stranoj jahti i dokaz o

osiguranju od odgovornosti za štetu pricinjenu trecim licima.

Pomocna plovila iz stava 1 ovog clana su osigurana kada polisa osiguranja jahte obuhvata

njihovu upotrebu, bilo pojedinacnim nabrajanjem pomocnih plovila jahte, bilo kroz opštu potvrdu

iz polise da su pomocna plovila jahte osigurana.

Ako pomocna plovila iz stava 1 ovog clana nemaju serifikat o registraciji, odobrenje za

njihovu plovidbu može biti izdato na zahtjev zapovjednika, odnosno voditelja strane jahte, nakon

izvršenog pregleda od strane Kapetanije ili Ispostave.

Zahtjev iz stava 3 ovog clana mora da sadrži identifikacione podatke i tehnicke

karakteristike plovila, kao i dokaz da je plovilo osigurano od odgovornosti za štetu pricinjenu

trecim licima.

Odobrenje iz stava 3 ovog clana izdaje Kapetanija ili Ispostava.

Obrazac zahtjeva iz stava 4 ovog clana propisuje Ministarstvo.

Odobrenje za kretanje i zadržavanje clana posade

Clan 22

Clanu posade strane jahte, koji nema vizu za boravak u Republici, može se izdati

odobrenje za kretanje i zadržavanje u Republici, i to za vrijeme boravka jahte u vodama

Republike.

Odobrenje iz stava 1 ovog clana, na zahtjev zapovjednika ili voditelja strane jahte, izdaje

nadležni organ.

Vinjeta

Clan 23

Strana jahta mora biti na vidnom mjestu oznacena vinjentom.

Rok važenja vinjete je do godinu dana od dana izdavanja.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje vinjete

Clan 24

Zapovjednik ili voditelj strane jahte ciji je zahtjev za dobijanje vinjete odbijen od strane

Kapetanije ili Ispostave dužan je da plovnim objektom napusti Republiku i to putem i u vremenu

koje odrede Kapetanija ili Ispostava.

Izuzetno od stava 1 ovog clana, Kapetanija ili Ispostava može jahti odobriti zadržavanje u

luci onoliko vremena koliko je potrebno radi neophodne popravke, snabdijevanja, ukazivanja

ljekarske pomoci ili dok traje nevrijeme.

Izuzeca za vinjetu

Clan 25

Vinjetu ne mora imati strana jahta ostavljena na cuvanje, popravci u luci ili na drugom

odobrenom mjestu.

Strana jahta koja ucestvuje u sportskom takmicenju ili dolazi u Republiku radi izlaganja na

nautickom sajmu ne mora imati vinjetu, pod uslovom da je organizator sportskog takmicenja ili

nautickog sajma prijavio jahtu Kapetaniji ili Ispostavi najkasnije 48 sati prije pocetka takmicenja ili

sajma.

8

Organizator sportskog takmicenja ili nautickog sajma dužan je uz prijavu priložiti i popis

lica koja ce se nalaziti na stranoj jahti.

Dopremljena strana jahta ili strana jahta koja se nalazi na cuvanju ili popravci

Clan 26

Zapovjednik, odnosno voditelj strane jahte, koja je u Republiku dopremljena kopnenim ili

morskim putem ili se nalazi na cuvanju ili popravci u luci i na drugom odob-renom mjestu, dužan

je, prije zapocinjanja plovidbe, dobiti vinjetu i ovjeriti popis posade i putnika u Kapetaniji ili

Ispostavi.

Popis posade i putnika za stranu jahtu

Clan 27

Popis posade i putnika je poimenicni popis lica koja za vrijeme plovidbe strane jahte u

vodama Republike mogu biti na njoj, a dostavlja ga zapovjednik, odnosno voditelj strane jahte

nadležnim organima prilikom pristupanja granicnoj kontroli.

Popis posade i putnika može se ispunjavati u potpunosti ili dodatnim upisivanjem, a

ovjerava se od strane Kapetanije ili Ispostave.

Dodatno upisivanje imena putnika ili clanova posade mora se unijeti u popis posade i

putnika prije isplovljenja strane jahte iz luke, a isti se prilikom ispunjavanja ovjerava u Kapetaniji

ili Ispostavi.

Ukupan broj lica u popisu posade i putnika jahti koje se ne iznajmljuju shodno ovom

zakonu, za vrijeme trajanja vinjete, ne može biti veci od cetvorostrukog broja maksimalno

dozvoljenog broja lica koji se odreduje prema ispravama strane jahte.

U popis posade i putnika ne upisuju se lica koja borave na jahti za vrijeme kada se jahta

nalazi u luci ili na sidrištu.

Na stranoj jahti u plovidbi ne može se nalaziti lice, ako nije navedeno u popisu posade i

putnika ovjerenom od strane Kapetanije ili Ispostave.

Naknada za korišcenje plovnih puteva

Clan 28

Visina naknade za korišcenje plovnih puteva iznosi:

Dužina jahte/Period do 7 dana 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 1 godina

od 7 do 12 metara 40,00 € 95,00 € 200,00 € 280,00 € 400,00 €

od 12 do 17metara 120,00 € 220,00 € 400,00 € 540,00 € 750,00 €

od 17 do 24metara 200,00 € 340,00 € 600,00 € 800,00 € 1.100,00 €

preko 24 metra 420,00 € 600,00 € 900,00 € 1.240,00 €€ 1.500,00 €

Naknada iz stava 1 ovog clana prihod je budžeta Republike.

9

Pilotaža

Clan 29

Za jahtu koja ima 1.000 bruto tona upisanu u Registar i stranu jahtu koja uplovljava u vode

Republike pilotaža je obavezna.

Za jahte iz stava 1 ovog clana pilotaža je obavezna u vodama Bokokotorskog zaliva.

Izuzetno od stava 1 ovog clana, pilotaža nije obavezna za jahtu kojom zapovijeda lice koje

je više od pet puta uplovljavalo u istu luku, uz prethodno pribavljenu saglasnost Kapetanije ili

Ispostave.

Isprave prilikom plovidbe

Clan 30

Na jahti upisanoj u Registar, kao i stranoj jahti koja plovi u vodama Republike, moraju se

nalaziti sljedece isprave:

1) sertifikat o registraciji;

2) dokaz da je lice koje zapovijeda jahtom i posada sposobni upravljati jahtom u skladu s

nacionalnim propisima države ciju zastavu vije, a koji nijesu u suprotnosti sa STCW

Konvencijom, odnosno s propisima Republike;

3) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu pricinjenu trecim licima;

4) dokaz o vlasništvu ili punomoc za korišcenje jahte;

5) izvod iz knjige evidencije iz clana 38 stav 1 ovog zakona.

Na stranoj jahti koja plovi u vodama Republike, osim isprava iz stava 1 ovog clana, moraju

se nalaziti i:

1) vinjeta;

2) ovjereni popis posade i putnika, osim za jahtu iz clana 27 stava 5 ovog zakona.

Isplovljenje

Clan 31

Zapovjednik, odnosno voditelj jahte upisane u Registar, kao i strane jahte koja boravi u

vodama Republike, dužan je, prije isplovljenja iz voda Republike, obaviti granicnu kontrolu i

ovjeriti popis posade i putnika u Kapetaniji ili Ispostavi.

Nakon što izvrši obaveze iz stava 1 ovog clana, zapovjednik, odnosno voditelj jahte dužan

je u roku od 24 sata napustiti vode Republike.

Primjena propisa

Clan 32

Jahta upisana u Registar, kao i strana jahta koja boravi u vodama Republike mora

ispunjavati uslove iz medunarodnih konvencija, kodova, preporuka i direktiva, a koje je

ratifikovala Republika i propisa Republike.

10

Sprijecavanje zagadenja mora sa jahti

Clan 33

Jahti upisanoj u Registar, kao i stranoj jahti koja boravi u vodama Republike zabranjeno je

ispuštanje i bacanje u more ulja i zauljanih voda, otpada i smeca, kao i bilo kojih drugih materija

koje zagaduju životnu sredinu.

Jahta upisana u Registar, kao i strana jahta koja boravi u vodama Republike,mora

posjedovati sredstva za sprijecavanje zagadenja mora uljima i zauljanim vodama, otpadom i

smecem, kao i spremnike za njihovo skladištenje, koji ce se isprazniti u odgovarajucoj opremi za

prihvat na obali prema odredbama Medunarodne konvencije o sprecavanju zagadivanja životne

sredine s brodova – MARPOL, Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog podrucja

Sredozemlja i Medunarodne konvencije o civilnoj odgovornosti za štetu izazvanu zagadenjem

naftom (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage – Bunkers

Convenction) i na nacin kako je to regulisano propisima Republike.

Posada i putnici na jahti upisanoj u Registar, kao i stranoj jahti koja boravi u vodama

Republike moraju biti upoznati sa instrukcijama o sprjecavanju zagadenja mora uljima i zauljanim

vodama, otpadom i smecem iz st. 1 i 2 ovog clana.

Sigurnost i bezbjednost plovidbe

Clan 34

Jahta upisana u Registar, kao i strana jahta koja boravi u vodama Republike mora da

ispuni odredbe Medunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru – SOLAS, kao i

Medunarodne konvencije o standardima za obuku, sticanje zvanja i držanje straže pomoraca –

STCW, na nacin kako je to regulisano propisima Republike.

IV. IZNAJMLJIVANJE JAHTI

Pravo iznajmljivanja

Clan 35

Djelatnost iznajmljivanja jahte obavlja privredno društvo ili preduzetnik registrovan u

Republici za tu vrstu djelatnosti (u daljem tekstu: iznajmljivac), u skladu sa zakonom.

Iznajmljivac može iznajmljivati vlastitu jahtu ili jahtu koja je u vlasništvu drugog domaceg ili

stranog pravnog ili fizickog lica.

Iznajmljivac može iznajmljivati jahtu koja vije domacu ili stranu zastavu.

Prenos ugovorenih obaveza

Clan 36

Ukoliko iznajmljivac iznajmljuje jahtu koja nije u njegovom vlasništvu, sve obaveze, prava i

odgovornosti propisane ovim zakonom ima iznajmljivac, pri cemu se ne iskljucuju odgovornosti

vlasnika u skladu sa posebnim propisima.

Ukoliko se jahta iznajmljuje bez posade, lice koje je uzima u najam ugovorom preuzima

prava, obaveze i odgovornosti iznajmljivaca u korišcenju jahte u skladu sa ovim zakonom i

posebnim propisima.

11

Naknada za iznajmljivanje strane jahte

Clan 37

Iznajmljivac koji iznajmljuje jahtu koja vije stranu zastavu, pored naknade iz clana 28 ovog

zakona, placa i jednogodišnju naknadu koja iznosi:

1) 1.500,00 €, za jahtu dužine od 7 do 12 metara;

2) 3.500,00 €, za jahtu dužine od 12 do 17 metara;

3) 6.000,00 €, za jahtu dužine od 17 do 24 metra;

4) 10.000,00 €, za jahtu dužine preko 24 metra.

Naknada iz stava 1 ovog clana prihod je budžeta Republike.

Knjiga evidencije i popis posade i putnika

Clan 38

Iznajmljivac mora voditi knjigu evidencije iznajmljivanja jahti.

Zapovjednik ili voditelj jahte koja se iznajmljuje mora ovjeriti popis posade i putnika u

Kapetaniji ili Ispostavi, najkasnije do isplovljenja.

Ovjereni popis posade i putnika mora se nalaziti na jahti i zapovjednik ili voditelj jahte

dužan je isti pokazati, na zahtjev, ovlašcenom licu.

Obrazac knjige evidencije iznajmljivanja jahti i nacin njenog vodenja propisuje

Ministarstvo.

V. NADZOR

Clan 39

Nadzor nad sprovodenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši

ministartsvo nadležno za poslove saobracaja.

Clan 40

Poslove inspekcijskog nadzora iz clana 39 ovog zakona vrši republicki inspektor

bezbjednosti plovidbe (u daljem tekstu: inspektor), u skladu sa zakonom.

Clan 41

Pored ovlašcenja utvrdenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor ima obavezu i

ovlašcenje da pregleda: državnu pripadnost jahti; upis u registar jahti; oznake i imena jahti;

pregled jahti; popis posade i putnika na jahti; posjedovanje vinjete; plovila koja se nalaze na

jahti; isprave na jahti koja plovi u vodama Republike; sredstva i opremu

na jahti za sprjecavanje zagadenja mora; ispunjenost uslova o zaštiti ljudskih života na moru;

ovlašcenje posade, odnosno serifikate o osposobljenosti clanova posade, kao i knjigu evidencije

iznajmljivanja jahti.

12

VI. KAZNENE ODREDBE

Clan 42

Novcanom kaznom od desetostrukog do tristastrukog iznosa minimalne zarade u

Republici kaznice se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne izvrši upis jahte u Registar i ne vije zastavu Republike (clan 3 st. 1 i 5);

2) ne istakne zastavu Republike na mjestu i na nacin propisan ovim zakonom (clan4);

3) ne ispiše ime i oznaku jahte na nacin i mjesto kako je to propisano ovim zakonom (clan

5);

4) nema: medunarodne oznake, pozivni znak, ime MMS i broj (clan 6 st. 1 i 2);

5) jahta nije pregledana u propisanom roku (clan 16);

6) ne obavijesti organ uprave o oštecenju jahte (clan 17);

7) ne uplovi najkracim putem u odredišnu luku otvorenu za medunarodni saobracaj (clan

20 st. 1 i 3);

8) jahta ne napusti Republiku putem i u vrijeme koje odredi Kapetanija ili Ispostava (clan

24 stav 1);

9) jahta nije prijavljena Kapetaniji ili Ispostavi u roku i na nacin propisan ovim zakonom

(clan 25 st. 2 i 3);

10) prije zapocinjanja plovidbe ne dobije vinjetu ili ne ovjeri popis posade ili putnika (clan

26);

11) nema popis posade i putnika ili ako taj popis nije ovjeren odreskom vinjete, odnosno

Kapetanije ili Ispostave ili se na spisku jahte nalazi lice koje nije navedeno u popisu posade i

putnika (clan 27);

12) ne obezbijedi pilotažu za jahtu koja ima više od 1.000 bruto tona (clan 29);

13) na jahti koja plovi u vodama Republike i upisana je u registar nema propisane isprave

(clan 30);

14) ne ovjeri popis posade i putnika u Kapetniji ili Ispostavi ili ne napusti vode Republike u

propisanom roku (clan 31);

15) zagaduje more ili životnu sredinu, ne posjeduje sredstva i spremišta za skladištenje za

sprecavanje zagadenja mora (clan 33 st. 1 i 2);

16) iznajmljivac jahte ne vodi knjigu evidencije, ne ovjeri popis posade i putnika u Kapetniji

ili Ispostavi najkasnije do isplovljenja ili se ovjereni popis putnika ne nalazi na jahti ili se ne

pokaže na zahtjev ovlašcenom licu (clan 38 st. 1, 2 i 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog clana kaznice se novcanom kaznom od jedne polovine do

dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Republici i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 ovog clana kaznice se novcanom kaznom od deseto-strukog do

dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Republici i preduzetnik.

Novcanom kaznom od jedne polovine do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u

Republici kaznice se za prekršaj iz stava 1 ovog clana fizicko lice.

13

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 43

Jahte koje viju stranu zastavu, a u vlasništvu su domacih pravnih i fizickih lica ili

preduzetnika upisace se u Registar kod organa uprave, nakon isteka roka važenja odgovarajucih

svjedocanstava.

Jahte upisane u Upisnik camaca, nakon isteka važenja dozvole za plovidbu camca,

upisace se u Registar kod organa uprave.

Clan 44

Podzakonski propisi i opšti akti na osnovu ovlašcenja iz ovog zakona donijece se u roku

od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog clana primjenjivace se propisi doneseni na osnovu

Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (''Službeni list SRJ«, br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00) i

Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (''Službeni list SRCG'', br. 19/78, 19/87, 22/90, 13/91 i

»Službeni list RCG«, broj 48/91).

Clan 45

Danom primjene ovog zakona prestaju da važe: odredbe Glave 1 (Državna pripadnost i

identifikaciija broda), Glave 2 (Upis brodova) i Glave 3 (Postupak za upisivanje brodova) Zakona

o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00), koje se

odnose na jahte; Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i stranih camaca namijenjenih razonodi

ili sportu u obalnom moru, rijekama i jezerima SRJ ("Službeni list SFRJ", br. 38/87 i 33/88 i

"Službeni list SRJ", broj 28/02); odredbe cl. 9 i 10 Uredbe o visini naknade za korišcenje objekata

bezbjednosti plovidbe na plovnim putevima u obalnom moru Republike Crne Gore ("Službeni list

RCG", broj 36/05), koje se odnose na jahte i odredbe cl. 1, 2, 3, i 4 Pravilnika o odredivanju

cijena obrazaca za isprave koje izdaju lucke kapetanije ("Službeni list RCG", broj 29/03), koje se

odnose na jahte.

Clan 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu

Republike Crne Gore», a primjenjivace se od 1. januara 2008. godine.

SU-SK Broj 01-359/7

Podgorica, 24. jula 2007. godine

USTAVOTVORNA SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE

PREDSJEDNIK

Ranko Krivokapic